You Are Here: Home » Featured News » Din il-gimgha waqt KALAMITA

Din il-gimgha waqt KALAMITA

Din il-gimgha waqt KALAMITA

Nhar il-Hamis 1 ta’ Mejju, festa pubblika, KALAMITA mhux  se jkun qieghed jixxandar. Madanakollu KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu fil-granet l-ohra matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit.

Matul din il-gimgha Kalamita se jkun qed iwasslilkom fi djarkom l-aqwa element ta’ spettaklu, informazzjoni fuq suggetti varji permezz tal-mistiedna u l-ispecjalisti residenti u ghadd ta’ kompetizzjonijiet bi premjijiet sbieh, fosthom il-kompetizzjoni Ixtri u Irba b’rigali li jammontaw ghal xejn inqas minn 10,000 ewro!

Infakkrukom fil-pagna facebook ta’ Kalamita li ghaliha tridu taghfsu LIKE biex tissiehbu maghha kif ukoll anki s-sit www.kalamita.com biex tibqgu tkunu aggornati dwar dan il-programm.

Ghal dawk li jkunu jixtiequ jaghmlu kuntatt mal-mistiedna waqt il-programm, in-numru fejn icemplu huwa 21 227 915 / 6.

Din il-gimgha….

Kuljum KALAMITA jilqa’ fl-istudjo ghadd ta’ mistiedna li din il-gimgha se jkunu qed jinkludu lil dawn:

It-Tnejn:                                                                                 

Niltaqghu mal-psikoterapista Melissa Agius waqt lit-tabib tal-familja Charles Azzopardi jzomm l-appuntament regolari tieghu biex iwassal aktartaghrif siewi b’rabta ma-sahhitna u dik ta’ wliedna.L-element muzikali ma joqnosx, bhas-soltu fil-kumpanija ta’ Domnic Galea u llum bhala mistieden ikollu lil George Curmi il-Pusè.

It-Tlieta:

Kalamita jaghti spazju biex inharsu sahhet l-annimali li nrabbu gewwa darna u ghalhekk illum imiss lil Nikol Falzon biex illum jitkellem aktar dwar kif niehdu hsieb l-annimali taghna. Il-Professur Anglu Psaila mill-gdid fil-programm waqt li ma’ tonqosx l-illuzjoni flimkien ma’ Gwilyn. Mill-MEPA llum ikollna rapprezentant iehor li llum se jitratta il-proposta ta’ policy gdida ghall-pompi tal-fuel.

L-Erbgha:

Illum il-fizioterapsta Alan Zammit iwasslilna aktar pariri interessanti. Fil-programm tal-lum niltaqghu mill-gdid mal-Professur Louis Buhagiar. Fis-sezzjoni Sport 360 nitrattaw l-isport tal-futsal waqt li Dr. Toni Abela jitratta grajjiet kurrenti madwar il-mejda.

Il-Hamis

Illum il-programm ma jixxandarx minhabba li hi festa pubblika. L-appuntament li jmsis ma’ KALAMITA huwa ghal ghada fl-istess hin.

Il-Gimgha:

Naghlqu l-gimgha bil-partecipazzjoni ta’ Anton B. Dougall li jwasslilna ricetta mill-ktieb

Tisjir bil-Ghaqal. Illum imiss ir-ricett Flan tal-Frott. Dan hu cans tajjeb biex wiehed isegwi waqt il-programm kif issir din ir-ricetta waqt li jimxi mal-metodu li wiehed isib fuq il-ktieb. Dr. Deo Debattista jzomm l-appuntament tieghu u llum jiehu t-telefonati taghkom it-telespettaturi,

Ukoll fil-programm Fr. Charles Tabone li jaqsam mat-telespettaturi l-hsibijiet dwar il-Vangelu tal-Hadd li gej.

 

KALAMITA fuq Facebook

Fittxu l-pagna ta’ Kalamita fuq Facebook u ghamlu LIKE u tkunu tistghu tibqghu aggornati b’dak kollu li jigri fil-programm KALAMITA kif ukoll tidlu f’cans li tirbhu bosta rigali fosthom hampers grazzi ghal Nestle, u kif ukoll fl-ahhar tax-xahar se jintrebah €200 voucher grazzi ghal CHIC Med-Aesthetic Clinics at Skyparks.

Is-sit ufficcjali ta’ KALAMITA

Idhlu fuq is-sit ufficcjali ta’ KALAMITA fl-indirizz www.kalamita.com fejn hemmhekk issibu ricetti u artikli kif ukoll qed jittellghu  filmati ta’ professjonisti li jigu jitkellmu waqt Kalamita. Insibu fost ohrajn vidjos bil-kontribuzzjonijiet tal-fizjoterapista Alan Zammit, kif ukoll ta’ Dr Louis Buhagiar li jitkellem dwar l-antibijotici.

Kalamita jixxandar kuljum fis-12.45pm u hu l-ghazla naturali waranofsinhar. Sadanittant min jixtieq jaghmel kuntatt mat-tim ta’ Kalamita jista’ jcempel l-ufficcju fuq 21 820 192 jew inkella jibghat email fuq [email protected]

 

Powered by

Scroll to top