You Are Here: Home » Featured News » Madwar il-Mejda waqt KALAMITA

Madwar il-Mejda waqt KALAMITA

“Kawza fiha storja” – Dr. Toni Abela

Skont l-aktar stahrrig ricenti tal-Awtorita tax-Xandir mahrug ftit tal-gimghat ilu, il-programm KALAMITA ghadu jzomm l-ghola udjenzi fil-hin ta’ wara nofsinhar. Wahda mill-irkejjen li tigbed hafna udjenzi bla dubji hi dik ta’ nhar ta’ Erbgha Madwar il-mejda mmexxijja minn Dr. Toni Abela.

Toni Abela (2 ta’ Lulju 1957) huwa avukat u huwa d-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista għall-Affarijiet tal-Partit.

Fl-1988, ta’ 31 sena huwa sar President tal-Partit Laburista. Fl-1989 huwa tkeċċa mill-Partit flimkien mal-Whip tal-Partit, Wenzu Mintoff, u Carmen Spiteri, wara li dawn ikkritikaw fil-miftuħ lill-Partit għall-elementi ta’ korruzzjoni fi ħdanu.

Fit-12 ta’ Ġunju 2008 intgħażel bħala Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit.

Dr. Abela mexxa xi programmi fuq ONE.

Fl-2003 ippreżenta l-programm Robin Hood flimkien ma’ Wenzu Mintoff, fuq ONE TV.

Abela ppreżenta ukoll Obelisk flimkien ma’ Joe Mifsud, li fih intervisti personaġġi eċċentriċi bħal Ċikku Fenech, Normon Lowell u Emy Bezzina fost l-oħrajn.

Illum, permezz ta’ din il-pagna niltaqghu ma’ Dr. Toni Abela

toni

Dr Abela, ir-rokna tieghek hi wahda mill-aktar segwiti waqt il-programm Kalamita. Ghalfejn tahseb li din ir-rokna tattira daqstant nies?

Ghaliex irnexxilna insibu formula fejn anke l-udjenza tippartecipa. Apparti dan fejn jidhlu kwistjonijiet leagli il-Maltin joghxew jkunu jafu dwarhom. Kawza fiha storja, xi ftit tqaqis u fl-istess hin informattiva.

Gieli jkun hemm mumenti fejn tibdel is-suggett lejn l-ahhar mumenti?

Le, Dak li nirrankonta niehdu minn kawzi u nibqa’ marbut mad-decizjoni li tkun tat il-Qorti.

Hemm xi suggetti partikolari tul is-sensiela li tahseb li qajmu interess aktar minn ohrajn fost it-telespettaturi?

Iva . Fejn jidhol wirt u kwistjonijiet ta’ bini huma suggetti attraenti ghal hafna. Ir-raguni li dawn huma hwjjeg ta’ li kulhadd xi hin jew iehor ikun ghadda minnhom.

Liema suggetti kienu l-aktar difficcli li trattajt madwar il-mejda waqt Kalamita?

Wiehed mis-suggetti li kien difficli kient xi haga mhux tas-soltu. Min ghandu dritt ghas-sejba ta’ tezor. Min isibu jew il-propjetarju ta’ fejn jinstab! Il-panel li ghandi, li huwa simpatiku hafna, kelhom bicc ugiegh ta’ ras biex setghu jaslu ghas-sentenza.

Il-messagg tieghek lis-segwaci ta’ Kalamita?

Li jkomplu jsegwu din ir-rikona. Huwa pjacir tieghi u ta’ shabi li naghmluha u huwa pjacir ghalihom li jsewguha. Ma ghandniex xi nghidu l-presentazzjoni karismatika ta’ Alfred Zammit tghin hafna.

202

 

Kalamita jixxandar kuljum fis-12.45pm u hu l-ghazla naturali waranofsinhar. Sadanittant min jixtieq jaghmel kuntatt mat-tim ta’ Kalamita jista’ jcempel l-ufficcju fuq 21 820 192 jew inkella jibghat email fuq [email protected]

Powered by

Scroll to top