You Are Here: Home » Featured News » Rokna sportiva b’differenza waqt KALAMITA ….

Rokna sportiva b’differenza waqt KALAMITA ….

KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit.

Sports 360

Wahda mill-irkejjen regolari waqt Kalamita hi Sports 360 li Dean Polidano jwasslilna kull hmistax waqt dan il-programm. Illum fil-fatt se nitkellmu ma’ Dean Polidano dwar din ir-rokna u aktar….

Dean, Sports 360, rokna mill-aktar interessanti li ghalkemm f’hin wara nofsinhar, xorta tattira numru kbir ta’ udjenza. L-isports certament ma jolqotx l-irgiel biss izda anki lill-mara tad-dar. X’tahseb li jaghmel din ir-rokna interessanti?

Jiena nahseb, li it-telespetaturi kemm irgiel kif ukoll nisa qedin isibu din ir-rokna interessanti ghax hija rokna sportiva b’differenza, fejn ta’ kull hmistax qedin inwasslu lil udjenza informazzjoni u tgharif dwar kull tip ta sport li jigi pratikat hawn Malta u fliemkien mal coaches u atleti, jfemmuna ahjar kif  tintlab id-dixxiplina li inkunu qedin nitkellmu fuqa. Inheggeg it-telespetaturi biex jithajru jibdew jipratikaw xi tip ta’ sport, u nwasslulhom anke tgharif dwar kif tista tinaqad ma xi club, kif ukoll dwar avenimenti sportivi. F’din ir-roka ukoll importanti nghidu li qedin inlaqaw lit-telespetaturi ma’ hafna Atleti Maltin, li barra li qedin jghamlu success f’Malta qedin jghamlu unur lil-poplu Malti barra min xtutna.

1

Bhala sports, mil-lat personali, liema hu dak li l-aktar li jinteressak u ghalfejn?

Ghalkhemm nista nghid li jghogobni kull tip ta sport, l-isport favorit tieghi huwa il-football. Min ta eta’ zghira dejjem kont nilghab bil-ballun, u tul iz-zmien komplejt nuri interess lejn dan l-isport. F’kull loghba hemm storja differenti. Il-football jghaqad il-kulhadd fliemkien. Kull team ghandu il-mentalita tieghu u b’hekk ikompli isebbah il-loghba tal football.  Il-haga li taffaxinani hija li f’kull pajjiz hemm still ta football diferenti min pajjiez iehor.

Liema hu l-isports li tahseb li jinteressa l-aktar il-mara tad-dar?

Difficli issemi sport wiehed partikolari li jolqot il-mara tad-dar, ghax kulhadd ghandu gosti differenti u nahseb li il-mara tad-dar bhal kumplament ta l-udjenza tghana jolqotom xi  tip ta sport jew iehor, permezz ta sports 360 tghajnihom ukoll opportunita biex jitghallmu dwar sports, li forsi ghadd ma kienu raw jew semaw bih, u illum il-gurnata minjaf, forsi sar l-isport favorit taghhom.

X’jinvolvi bhala preparazzjoni l-hin ghar-rokna tieghek?

Ghalkemm il-prodott finali jikkonsisti fi hmistax il-minuta, jirikjedi hafna xoghol u preparazzjoni. Ghall kull intervista nghazel l-isport li inkun ser inwassal lit-telespetaturi. Incempel il-clubs jew coaches u nara id-disponibilita taghhom, u wara nibookja il-camera person. Imbghad nibda nghamel ir-ricerka tieghi dwar dik id-dixxiplina partikolari  biex inkun aggornat  u nkun preparat biex inwassal intervista interessanti lit-telespettaturi kollha. Barra min hekk f’sports 360 hemm il-parti bil fatti fejn immur nghamel voice over fl-istudio, u it-telespetaturi issibuha interessanti ukoll fejn inwasslilhom tgharif  dwar l-istorja ta kull sport. Wara li jkolli kollox preparat u nkunu ghazilna il-location tal-filming fliemkien ma Kirsten il-camera person imorru fil-post fejn inwasslu l-udjenza l-intervista.

unnamed

 Fil-hajja personali min hu tassew Dean Polidano?

Jiena Dean Polidano u ghandi 19 il-sena u noqod il-Gzira.Kont nattendi lis-skola ta’ Stella Maris College fil-Gzira.  Ghadni kemm gradwajt mil-mcast (diploma  fil-media) . Ghakhemm jien tifel wahdi fil-familja il-genituri dejjem ghalmuni inkun responsabli u nghin il-haddiehor, u min hawn nixtieq niringrazzja il-genituri tieghi Vincent u Caroline tal-valuri sbieh li dejjem ghalmuni u nibqa nghozzhom tul hajti kollha. Jiena guvni sportiv hafna, u it-team favorit tieghi huwa il Juventus, u nghamel min kollox biex insewgwijom., tghogobni hafna it-teknologija. Inhobb nohrog ma shabi, u ovjament nipruva ukoll insib il-hin biex nghamlu xi loghoba football bejnietna.  Inhobb niccajta  meta jkun il waqt, niltaqa ma nies differenti u nitghallem affarijiet godda dwar kulturi ohra.

Minbarra l-isports, x’inhuma l-affarijiet l-ohra li jinteressawk?

Hemm hafna affarijiet li jinteressawni barra l-isport . Minn ta’ eta zghira, ta 6 snien kont diga  nidher fuq it-televizzjoni , niprezenta programi tat-tfal fuq e22. Min hemmhekk qatt ma harist lura.  Hadt sehem ukoll f’diversi produzzjonijiet lokali, kemm TV kif ukoll fic-cinema.  Hadt sehem ukoll f’diversi pageants u rexti fuq il-palk u anke riklami. Ghal dawn l-ahhar 5 snien, qed nghamel parti mil-familja kbira ta KALAMITA, fejn tawni opportunita li nuri il-kapacitajiet tieghi u min hawn mghandix f’omm biex niringrazzja lil Alfred Zammit u il-crew kollu ta Kalamita tal-opportunita li tghawni, li bis-sahha taghhom it-telespetaturi Maltin saru jafuni. Kif qatlek qabel jiena hadt il-course tal media u nixtieq li fil-futur ikun ix-xoghol principali tieghi, barra minhekk  peress li jghogobni lis-sport tal football nixtieq hafna kieku insib opportunita ta kummentatur tal-football.

unnamed (1)

Messagg qasir lill-qarrejja L-Orizzont u segwaci ta’ KALAMITA…

Nixtieq nghallaq, billi nghaddi messagg, il qarrejja u segwaci ta l-orizzont li huma ukoll telespetaturi ta Kalamita u sports 360, biex jithajru jibdew jipratikaw xi tip ta sport, u jghamlu xi tip ta ezercizju, il-ghaliex ghalkhemm jghina fizikiament jghina ukoll mentalment. Niringrazjhom ukoll tghalli laqawni gewwa darkom permezz ta din ir-rokna sportiva.

 

Kalamita jixxandar kuljum fis-12.45pm u hu l-ghazla naturali waranofsinhar. Sadanittant min jixtieq jaghmel kuntatt mat-tim ta’ Kalamita jista’ jcempel l-ufficcju fuq 21 820 192 jew inkella jibghat email fuq [email protected]

Powered by

Scroll to top