You Are Here: Home » Uncategorized @mt

Anton B. Dougall, sinonimu mal-kcina Maltija

Kull nhar ta' Gimgha il-programm televiziiv fuq ONE, KALAMITA jlaqqa' lit-telespettaturi segwaci tieghu ma' dak li tista' tghid bil-libertà kollha li huwa sinonimu mal-kcina Maltija, Anton B. Dougall. Persuna li temmen bis-shih fil-kcina Maltija, li minkejja c-cokon ta' pajjizna, ghandha hafna x'toffri. KALAMITA llum qieghed ilaqqa' lill-qarrejja ta' dan il-gurnal ma' Anton B. Dougall f'intervista li saritl ...

Read more

Dominic Galea, muzicist, awtur u kompozitur

Dominic Galea, muzicist, awtur u kompozitur Il-programm KALAMITA fuq l-istazzjon ONE dejjem serva ta' zvog u opportunità ghat-talent Malti u Ghawdxi, partikolarment fejn jidhlu l-muzika u l-kant. Bosta kienu dawk il-kantanti u muzicisti li KALAMITA ghenhom bis-shih biex jizviluppaw it-talenti taghhom. Imma l-kontribut lit-talent Malti u Ghawdxi min-naha ta' KALAMITA ma kienx biss dan. Il-programm serva, u g ...

Read more

Mistednin godda fil-programm KALAMITA

Manuel Micallef, prezentatur radjufoniku u televiziv ta' programi ta' diskussjoni Tista' tghid li minn kull survey li jsir dwar il-programmi ta' kull stazzjon tar-radju u tat-televizjoni jirrizulta li fost l-aktar programmi segwiti jkun hemm dawk ta' diskussjoni. U mbaghad meta tidhol fil-fond tal-istudji ssib ukoll li l-aktar programmi ta' diskussjoni segwiti jkunu dawk dwar grajjiet kurrenti, humx x'inhum ...

Read more

Biddlu Hajjitna – Henry Ford

 L-industrijalist Amerikan Henry Ford Illum nisimghu b’diversi ismijiet rinomati fejn tidhol il-produzzjoni tal-karozzi. Il-kompetizzjoni hija kbira, u bhal donnu ebda isem ma jispikka fuq l-iehor. Imma mhux hekk sa ftit tas-snin ilu, u mhux qeghdin nghidu xi hafna generazzjonijiet boghod minna. Ma tkun qed tisma’ xejn stramb jekk tisma’ lil xihadd jitkellem dwar il-karozzi u biex jenfasizza l-kwalita ...

Read more

Biddlu Hajjitna – Igor Sikorsky

Igor Sikorsky u l-helicopter Mezz mill-aktar utli f'operazzjonijiet ta' salvatagg kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-bahar huwa l-helicopter. Illum naraw diversi mudelli taghhom u jintuzaw tista' tghid ghal kollox…..inkluz fil-gwerer. Forsi dak li jkun ma jghaddilux minn mohhu, jista' jkun ghax illum drajna naraw il-helicopter ghaddej, li minkejja diversi snin ta' esperimenti kien biss fil-bidu tas-Snin Erbghi ...

Read more

Mistednin godda fil-programm KALAMITA

Charlie Azzopardi, Systemic Family Psychotherapist Tul is-snin li issa ilu ghaddej il-programm KALAMITA, il-programmm televiziv ewlieni ta' wara nofsinhar fuq ONE TV, dejjem spikkat il-varjazzjoni tieghu. Programm li ta' kull gimgha jlaqqa' lit-telespettaturi ma' esperti f'diversi sferi tal-hajja. Din is-sena mhux se tkun eccezzjoni. Anzi, se tkun skeda li tlaqqa' lit-telespettaturi ma' esperti godda wara l ...

Read more

KALAMITA lura mit-30 ta’ Settembru

Nhar it-Tnejn, 30 ta' Settembru, jerga' lura fi djar it-telespettaturi Maltin u Ghawdxin l-aktar programm televiziv popolari ta' wara nofsinhar, KALAMITA. Programm sinonimu mal-istazzjon ONE u mal-prezentatur u l-mohh wara l-programm, Alfred Zammit. Minkejja li l-kuncett tal-programm jibqa' dak li ghamlu l-aktar popolari, forma ta' magazin mimli b'suggetti varji, f'kull skeda KALAMITA jniedi xihaga gdida. U ...

Read more

Papa Benedittu XVI f’Kalamita

Nhar il-Hamis, l-ahhar jum ta’ Frar 2013, huwa l-ahhar jum  tal-Papa Benedittu Sittax fit-tmexxija tal-Knisja Appostolika Rumana wara li fuq decizjoni tieghu stess habbar ir-rizenja minn din il-kariga fil-11 ta’ dan ix-xahar. Ir-raguni li nghatat kienet minhabba l-istat ta’ sahtu. Huwa l-ewwel papa li se jkun qieghed jirrizenja minn wara li kien ha l-istess decizjoni l-Papa Gregorju Tnax fl-1415 u l-ew ...

Read more

Powered by

Scroll to top